Katarzyna Pawluk
Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Z życia SBP na Opolszczyźnie


Kolejny kwartał roku za nami. Nie był to prosty okres dla członków Opolskiego Stowarzyszenia, odeszły od nas dwie osoby, które tworzyły z pasją opolskie bibliotekarstwo na przestrzeni lat. Będąc już na emeryturze, nadal bliskie im były tematy z biblioteką w tle. Do ostatnich dni byli członkami Koła Seniorów SBP w Opolu.

Alicja Tomalska
Urodziła się 5 stycznia 1940 roku w Olsztynie k. Częstochowy. Do Opola przyjechała w 1960 roku. Studia wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. W zawodzie bibliotekarskim pracowała od września 1959 roku do lipca 2002 roku. Pracowała w latach 1959-1960 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnie. W latach 1960-1975 poświęciła pracy z czytelnikiem, zakładając nowe biblioteki gminne w powiecie opolskim. Pracowała w latach 1975-1976 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. W lipcu 1976 roku podjęła pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnika Opolska). Od roku 1984 przyjęła stanowisko wicedyrektora Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (Obecnie Uniwersytet Opolski). Przez lata zaangażowana była w prace społeczne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, była członkiem Zarządu Okręgu SBP w Opolu. W latach 2002-2022 roku była przewodniczącą Koła Seniorów SBP w Opolu.
Zmarła 10 lipca 2023 roku, pochowana w Olsztynie k. Częstochowy.

Wpisana do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy Opolszczyzny w maju 2003 roku: Za wieloletnie, niestrudzone tworzenie zrębów bibliotekarstwa publicznego w Opolu, a następnie nowoczesnego bibliotekarstwa naukowego, wieloletnie edukowanie przyszłych bibliotekarzy i realizowanie z wielką pasją komputeryzacji prac bibliotecznych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Wart przeczytania artykuł Alicji Tomalskiej Propozycje współpracy bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w zakresie gromadzenia, udostępniania i informacji naukowej z „Rocznika Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu” z roku 1994 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/174036/edition/164083/content

W tym artykule na potrzebę zmian i nową rolę bibliotek uczelnianych już w roku 1994 zwracała uwagę autorka, twierdząc, że od automatyzacji bibliotek nie ma dziś odwrotu.


Spotkanie członków Koła Seniorów SBP w Opolu
Od lewej: Antonina Solka (obecnie mieszka we Wrocławiu), Agnieszka Dąbrowska i Alicja Tomalska (fot. K. Pawluk)

Roman Sękowski
Urodził się 16 sierpnia 1931 roku w Jaśkach. Po wojnie podjął naukę w Państwowym Liceum Bibliotekarskim i Księgarskim w Krakowie, gdzie w 1950 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie ukończył roczną specjalizację bibliotekarską. Były to pierwsze po wojnie studia bibliotekarskie na poziomie wyższym, przygotowujące pracowników bibliotek i archiwów. Na Opolszczyznę przybył z nakazem pracy do Biblioteki Miejskiej w Raciborzu, ale zaproponowano mu pracę w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na stanowisku kierownika Samodzielnego Referatu Bibliotek.
Był wieloletnim wykładowcą nauki o książce i księgoznawstwa w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Opolu. Z Jego inicjatywy powstało w Opolu Koło Towarzystwa Przyjaciół Książki. Działał w licznych komisjach Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przez dwie kadencje był przewodniczącym Zarządu Okręgu SBP w Opolu. Do ostatnich dni był członkiem Koła Seniorów SBP w Opolu.
Zmarł 31 sierpnia 2023 roku, pochowany na cmentarzu Opole-Półwieś.
Wpisany do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy Opolszczyzny w październiku 1997 roku: Za umiłowanie starych ksiąg i niestrudzone ich gromadzenie oraz za wieloletnie atrakcyjne przybliżanie tajemnic ich historii młodym adeptom zawodu bibliotekarskiego. Za nadanie rozmachu rozwojowi biblioteki i sieci miejskiej oraz za wieloletnie wspomaganie ZO SBP i osobiste zaangażowanie w jego prace na szczeblu wojewódzkim i centralnym.
Artykuł Romana Sękowskiego do przypomnienia opublikowany na łamach „Pomagamy sobie w pracy” obecnie „Bibliotekarz Opolski”: Praca z czytelnikiem w okresie jesienno-zimowym z roku 1957/ nr 7 www.bibliotekarzopolski.pl/arch/572.pdf
W artykule opisywana jest praca oświatowa bibliotek, a my dzisiaj mamy okazję porównać z naszą obecną pracą w bibliotekach XXI wieku. Czy tak bardzo się różni, czy może tylko zmieniło się nazewnictwo? Przypomnijmy, że publikacje Romana Sękowskiego dostępne są w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej https://obc.opole.pl/dlibra/results?q=roman+s%C4%99kowski&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0


Pamiątkowe zdjęcie - Jubileusz 90-lecia urodzin Romana Sękowskiego
Członkowie Koła Seniorów SBP w Opolu: od lewej Agnieszka Dąbrowska, Wanda Matwiejczuk, Roman Sękowski, Alicja Tomalska (fot. K. Pawluk)

Ich profesjonalizm i pasja z jaką podchodzili do swoich zadań, budzi ogromny szacunek.

Żegnamy autorytety zawodu bibliotekarskiego.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska