Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Opolskie biblioteki trzecim miejscem, czyli jak wykorzystać innowacje w bibliotece


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że pozyskała środki na realizację szkoleń pt. „Opolskie biblioteki trzecim miejscem, czyli jak wykorzystać innowacje w bibliotece” w ramach Programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki 2024 ”. Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek, w szczególności uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności i kompetencji poprzez szkolenia, a to przyczyni się do podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że od września do listopada 2024 r. będzie realizowała bezpłatne szkolenia pod hasłem:

„Opolskie biblioteki trzecim miejscem, czyli jak wykorzystać innowacje w bibliotece”

Zadanie „Opolskie biblioteki trzecim miejscem, czyli jak wykorzystać innowacje w bibliotece” ma na celu wsparcie merytoryczne, jak również rozwój osobisty i zawodowy pracowników bibliotek prowadzący do efektywniejszego zarządzania zespołem, sobą, czasem, przestrzenią twórczą i technologią SI. Dobrze wyszkolony bibliotekarz uzyska pewność siebie na sprawowanym stanowisku, motywację do pracy oraz będzie postrzegany jako profesjonalista, który nie tylko nadąża za zmieniającymi się potrzebami czytelników i rozwijającą się technologią, ale przede wszystkim posiada odpowiednie narzędzia, aby zapewnić nowoczesne, efektywne i efektowne usługi biblioteczne każdemu obecnemu i przyszłemu użytkownikowi niezależnie od jego wieku i oczekiwań. Nabyte podczas szkolenia kompetencje oraz konkretna wiedza z obszaru psychologii i działań promocyjnych pomogą uczestnikom wypracować atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu, która przyciągnie do bibliotek nowych użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem tych grup, które na co dzień i z różnych przyczyn nie odwiedzają biblioteki, a nawet więcej – nie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym swojej małej miejscowości.

Szkolenia tematyczne poruszające tak różnorodną tematykę, aby uczestnicy mogli odnaleźć dziedziny, które szczególnie ich interesują, i na temat których chcieliby pogłębić swoją wiedzę. W ramach tej części projektu planujemy zorganizować następujące szkolenia:
„Podstawy budowania i zarządzania zespołem bibliotecznym”.
Celem szkolenia będzie: doskonalenie postaw związanych z efektywnym kierowaniem zespołem, zdobycie umiejętności motywowania pracowników, wewnętrznej komunikacji, delegowania zadań i egzekwowania wyników. Szkolenie kierowane do kadry kierowniczej nauczy wzorcowego procesu zarządzania pracownikami, pomoże w diagnozie stylu kierowania, jaki reprezentują uczestnicy, wskazując korzyści i zagrożenia poszczególnych ich modeli. Osoby biorące udział w szkoleniu nauczą się prawidłowo kształtować swoją kierowniczą osobowość oraz otrzymają wiele praktycznych, sprawdzonych narzędzi do wykorzystania w procesie zarządzania i motywowania swoich pracowników, jak i rozwijania korzystnej współpracy z lokalnymi władzami, instytucjami i stowarzyszeniami.

„Efektywne zarządzanie czasem”.
Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami, ustalanie priorytetów i optymalne wykorzystanie godzin pracy to najlepsza droga do konsekwentnego osiągania zaplanowanych celów zawodowych. Obecnie praca i wynikające z niej obowiązki w znacznym stopniu przenikają się z życiem osobistym. Zgłębienie problemu zarządzania czasem pozwala pracownikom czerpać satysfakcję z realizacji obydwu tych stref naszego życia, unikając niepotrzebnego stresu. Dobre zarządzanie czasem to efektywniejsza organizacja własnej pracy, mniej chaosu i napięć, lepsze wyniki, większa motywacja i zadowolenie z wykonywanego zawodu, mniejsza presja i nacisk na wydajność, mniej błędów popełnianych podczas realizacji projektów oraz szybsze osiąganie celów. Celem szkolenia będzie nabycie wiedzy o technikach, metodach i zasadach skutecznego zarządzania czasem i planowania pracy oraz przećwiczenie usprawniających ten proces poznanych narzędzi takich jak Macierz Eisenhowera, Linia czasu, technika ABC, metoda Alpen. Zdobycie wiedzy umożliwi uczestnikom szkolenia poprawę w zakresie planowania i zarządzania codziennymi obowiązkami w życiu prywatnym, a przede wszystkim podniesie efektywność pracy zawodowej.

„ChatGPT w bibliotece”.
W erze cyfrowej narzędzia sztucznej inteligencji (SI) zajmują coraz ważniejsze miejsce w naszej pracy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wykorzystywać jedno najpotężniejszych i najbardziej obecnie popularnych narzędzi – ChatGPT, tak aby usprawnić i przyspieszyć pracę własną, świadczone czytelnikom usługi, a w rezultacie uczynić z biblioteki nowoczesne i przyjazne miejsce. To szkolenie pokaże, jak wdrożyć konkretne narzędzia SI w codziennie podejmowanych działaniach, z jak najpełniejszym wykorzystaniem potencjału nowoczesnej technologii. Celem szkolenia będzie prezentacja możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy bibliotekarza. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, czym jest sztuczna inteligencja, jak może przyspieszyć i usprawnić naszą pracę, ale również jakie niesie zagrożenia. Podczas warsztatów uczestnicy poznają przykłady bezpłatnych narzędzi SI oraz ich wykorzystania w promowaniu czytelnictwa i zwiększeniu aktywności czytelniczej w bibliotece, dowiedzą się również, jak inne dostępne dziś platformy wykorzystują sztuczną inteligencję poprzez np. tworzenie angażujących treści promujących bibliotekę.

„Gry miejskie – jak zaprojektować i wykorzystać je w bibliotece”.
Celem szkolenia jest zapoznanie bibliotekarzy z metodami projektowania, przygotowania i organizacji gier miejskich. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak ważna i atrakcyjna jest ich fabuła, skąd czerpać pomysły, w jaki sposób można promować bibliotekę za pośrednictwem gry miejskiej oraz jakie akcje marketingowe najlepiej służą zachęceniu uczestników do tego rodzaju aktywności. Poznają również narzędzia, które pozwalają na tworzenie ciekawych, inspirujących zadań.

„Nowa biblioteczna przestrzeń pracy twórczej – makerspace”.
Celem szkolenia jest omówienie koncepcji ruchu makerskiego oraz jego wykorzystania w otwartej na zmiany i innowacje bibliotece. Dzięki szkoleniu bibliotekarze zapoznają się z modelami organizacyjnymi makerspace stosowanymi na całym świecie, dowiedzą się, jakie usługi i działania mogą wprowadzić do oferty swych instytucji, by wspierać np. lokalnych twórców i wykorzystywać ich potencjał dla dobra mieszkańców swoich wsi i miasteczek, przy jednoczesnym promowaniu działań realizowanych przez bibliotekę, z zaangażowaniem i współpracą jej użytkowników. Dzięki narzędziom makerspace biblioteka podtrzyma relacje z dotychczasowymi odbiorcami i otworzy sobie drogę do przyciągnięcia nowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, jak przygotować się do uruchomienia w bibliotece tego typu kreatywnych przestrzeni i jaki model będzie właściwy dla danej placówki ze względu na jej możliwości i potrzeby mieszkańców.„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
„Dofinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego”

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska