Nr 1/2020 (LXIV) ISSN 2083-7321
Gabriela Kansik
sekretarz Oleskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Czytelnictwa


Współpracujemy na rzecz rozwoju czytelnictwa!


Dnia 11 grudnia 2018 r. w Oleskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie inicjujące lokalną współpracę na rzecz rozwoju czytelnictwa w gminie Olesno. Powołano wówczas do życia Oleskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czytelnictwa. Podpisane porozumienie określiło cele takiej współpracy, a także zadania oraz strony partnerstwa. Stronami są: oleska biblioteka, przedstawiciele władz gminnych na czele z burmistrzem miasta, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów działających na terenie gminy, przy czym zaznaczyć należy, iż do Partnerstwa przystąpić może każdy zainteresowany mieszkaniec gminy Olesno. Wśród wielu zadań znaczącym jest budowanie w gminie sprzyjającego klimatu dla rozwoju czytelnictwa, a ten jest najważniejszym celem nawiązanej współpracy.
Dokładnie rok później, 11 grudnia 2019 r. miało miejsce spotkanie, w czasie którego zaprezentowano działania podjęte w minionym okresie w ramach Oleskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Czytelnictwa. Wzięli w nim udział przedstawiciele stron Partnerstwa, a prowadziła je dyrektor OBP Halina Szklanny.


Przedstawiciele stron Partnerstwa

W 2019 r. realizowano zadania polegające na udziale partnerów w inicjatywach promujących książkę, podejmowanych przez bibliotekę. Do nich należy akcja Narodowe Czytanie oraz działalność Dyskusyjnego Klubu Książki.
7 września ub.r. odbyła się kolejna już edycja Narodowego Czytania, zorganizowana przez oleską bibliotekę pod patronatem Burmistrza Olesna. Na oleskim rynku czytano fragmenty ośmiu nowel wchodzących w skład klasyki polskiej nowelistyki, a lektorami byli przedstawiciele władz i instytucji partnerskich: burmistrz Olesna, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów, Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej, Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy, Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, a także koordynatorka kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, przedstawicielka Dyskusyjnego Klubu Książki, prowadząca chór „Olensis”, bibliotekarki Oleskiej Biblioteki Publicznej oraz absolwentka oleskiego LO.
Dyskusyjny Klub Książki działa przy OBP od 2010 r. Skupia pasjonatki książki, które swym zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa, m.in. poprzez pozyskiwanie nowych tytułów do księgozbioru bibliotecznego czy popularyzowanie omawianych lektur wśród czytelników oleskiej biblioteki. Moderatorem DKK jest dyrektor oleskiej biblioteki. W 2019 r. odbyło się dziesięć spotkań dyskusyjnych oraz miały miejsce dwa spotkania autorskie: z Klaudią Zając, autorką książki Honduras. Niegasnąca nadzieja i Karoliną Wilczyńską, polską pisarką, autorką m.in. popularnych cykli powieściowych: Stacja Jagodno, Rok na Kwiatowej i Kawiarenka za rogiem. Uczestniczki oleskiego DKK biorą udział w całorocznym konkursie Instytutu Książki na najciekawszą recenzję omawianej lektury, a także przystąpiły do konkursu „Laudacja dla książki” zorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. W konkursie tym oleski DKK zajął pierwsze miejsce za laudację dla książki Kjersti Annesdatter Skomsvold Im szybciej idę, tym jestem mniejsza. Promocję książki i czytelnictwa oleski DKK prowadzi także poprzez nawiązanie współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki w Kluczborku. W ramach tej współpracy odbyły się w 2019 r. dwa wspólne spotkania dyskusyjne.

Zadania polegające na rozwijaniu zainteresowań czytelniczych i wzmacnianiu aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży w 2019 r. realizowane było w ramach Partnerstwa wielotorowo. Podejmowano różnorodne inicjatywy, zarówno w oleskiej bibliotece, jak i poza nią.

Jedną z inicjatyw bibliotecznych była zorganizowana w Oleśnie po raz pierwszy tzw. Jeżycjada, czyli ogólnopolska akcja czytania dzieciom książek Małgorzaty Musierowicz. W akcji uczestniczyli uczniowie klas VI-VIII oleskich szkół oraz przedstawiciele instytucji partnerskich: bibliotekarki PSP nr 1 i OBP, kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy, koordynatorka akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, a także dyrektor Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej.
Inną inicjatywą było biblioteczne spotkanie młodzieży oleskich szkół PSP nr 1 i PSP nr 3 z Tomaszem Sobanią, „dwudziestoletnim autorem powieści dla młodzieży, zapalonym biegaczem i uczącym się warsztatu aktorem”. T. Sobania to młody człowiek z pasją, uczestnik rejsu niepodległości i spotkania młodzieży w Panamie, który swoimi zainteresowaniami dzielił się z oleskimi uczniami.


Spotkanie z Tomaszem Sobanią

Stałym elementem planu pracy OBP są tzw. lekcje biblioteczne z uczniami oleskich szkół prowadzone przez bibliotekarki oleskiej biblioteki. W tym roku taką lekcję przeprowadziła także Dorota Wons, autorka Rolniczego słownika gwarowego ziemi zębowickiej. Było to spotkanie poświęcone gwarze śląskiej, zatytułowane „Będziemy mówić, czy będziemy godać”, a wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej z Borek Wielkich i oleskiej „Jedynki”. Odbyła się także lekcja dotycząca konserwacji zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przeprowadzona przez pracownika tej placówki. Udział w niej wzięli uczniowie PSP nr 1. Lekcję tę wzbogaciła wystawa zabytkowych zbiorów opolskiej WBP – starodruków, grafik, rękopisów, atlasów. Na co dzień są one przechowywane i udostępniane w Rogowie Opolskim.
Do bibliotecznych inicjatyw należały również akcje Noc Bibliotek oraz Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. OTCD jest zainspirowanym przez kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom swoistym maratonem czytelniczym. W tym roku OTCD patronowało hasło „Sportowcy czytają dzieciom”. Słuchaczami byli: przedszkolaki z oleskich przedszkoli, uczniowie klas I-III oleskich szkół podstawowych, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach. Wśród lektorów znaleźli się: młode sportsmenki z „Jedynki” i „Trójki”, policjanci, strażak, nauczyciele, oleskie wolontariuszki-lektorki, koordynatorka kampanii CPCD w Oleśnie oraz sportowcy. Noc Bibliotek to ogólnopolska, wieczorno-nocna impreza promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. W tym roku odbyła się pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Wzięły w niej udział chętne dzieci mieszkające w gminie Olesno. Gry i zabawy przeprowadziły bibliotekarki OBP.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wzmacnianie aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży realizowano także w instytucjach partnerskich, przede wszystkim w szkołach. Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w kolejnej edycji Wielkiej Ligi Czytelników - ogólnopolskiego konkursu promującego czytelnictwo. Pierwsze jego etapy odbywały się w szkołach podstawowych na terenie gminy w dwu kategoriach wiekowych, finał okręgowy miał miejsce w OBP.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Oleśnie wzięli udział w akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”. Jest to inicjatywa promocyjna książki i czytelnictwa prowadzona w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez czasopismo „Biblioteka w Szkole”. Jednym ze zrealizowanych przez uczniów oleskiej zawodówki zadań była wizyta w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Oleśnie. W czasie tej wizyty uczestnicy akcji czytali książki przedszkolakom.
Swoistą formą rozwoju zainteresowań czytelniczych jest udział uczniów w różnego typu konkursach literackich, językowych, poetyckich, krasomówczych. Wszystkie oleskie szkoły realizują tę formę aktywności. Młodzież ZSZ wzięła udział w Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.
Cyklicznie odbywały się biblioterapeutyczne spotkania z żywym słowem dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie, a także w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w przedszkolu w Sowczycach. Lektorkami były panie wolontariuszki. Z inicjatywy koordynatorki kampanii CPCD taka akcja przeprowadzana była wielokrotnie również na oddziale pediatrycznym w oleskim szpitalu. Także w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie podejmowano działania na rzecz rozwoju czytelnictwa. MDK jest organizatorem gminnych i powiatowych etapów Konkursu Recytatorskiego (w języku polskim i niemieckim) oraz Wojewódzkiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych. Aktywnie działa w nim kółko teatralne zarówno dla młodszych, jak i starszych. Dom Kultury jest gospodarzem różnorodnych imprez kulturalnych, także tych organizowanych przez szkoły, muzeum czy bibliotekę.
Jednym z partnerów stowarzyszenia jest także Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie. W ramach pracy Partnerstwa odbyło się spotkanie muzealne poświęcone promocji książki Sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Oleska róża zaklęta w drewno. Na spotkaniu autorzy książki – Ewa Cichoń i Mirosław Dedyk – opowiadali o kolejnych etapach pracy twórczej, powstawaniu książki w obu jej warstwach (słownej i ikonograficznej), kłopotach i niespodziankach, jakie tej pracy towarzyszyły. Oleskie muzeum współpracuje również na bieżąco z oleską biblioteką.

Oleskie Partnerstwo realizowało także zadania związane z inicjowaniem ciekawych wydarzeń czytelniczych oraz promowaniem lokalnych twórców. Jednym z takich wydarzeń było spotkanie ze Sławomirem Kuźnickim - poetą, krytykiem, tłumaczem, adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, a przede wszystkim oleśnianinem. S. Kuźnicki przeprowadził warsztaty pisarskie z uczniami liceum ogólnokształcącego w auli szkoły, a następnie wziął udział w spotkaniu autorskim w bibliotece, w czasie którego uczył, jak czytać poezję oraz promował swój nowy tomik poezji Kontury.
Z inicjatywy przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie w bibliotece miało miejsce spotkanie z Edwardem Wyżgołem - członkiem Śląskiej Izby Turystyki i Rady Krajowej Izby Turystyki, pochodzącym z Nakła Śląskiego, gdzie prowadzi rodzinną agencję turystyczną. Propaguje atrakcje turystyczne Śląska, jest autorem wielu przewodników i albumów oraz zbioru opowieści z historii Śląska Od gwarka do Donnersmarcka. Na spotkaniu przedstawiał atrakcje turystyczne rejonu Tarnowskich Gór i opowiadał o swoich publikacjach.
Na zaproszenie biblioteki do Olesna przybyła Dorota Wons - emerytowana polonistka, regionalistka, pasjonatka tradycji i kultury śląskiej, współorganizatorka Izby Regionalnej w Zębowicach. Jest ona autorką Rolniczego słownika gwarowego ziemi zębowickiej. Spotkanie z Dorotą Wons dotyczyło promocji jej książki i gwary śląskiej.
Również z inicjatywy biblioteki odbyło się spotkanie autorskie Danuty Gmur i Jana Józefa Łozińskiego związane z wydaniem książek W stronę słońca i Poezje wyszeptane. Danuta „Nutka” Gmur jest oleską aktywistką, działaczką Miejskiej Rady Seniorów, wieloletnią wolontariuszką-lektorką biblioteki, a przede wszystkim oleską poetką. Jan Józef Łoziński, urodzony w Głubczycach, to pasjonat poezji, fotografii, ogrodnictwa, autor czterech zbiorów wierszy. Na spotkaniu autorzy promowali swe tomiki poetyckie, czytając zamieszczone w nich wiersze.
Oleski DKK zaprosił na spotkanie Klaudię Zając, młodą mieszkankę Rzędowic, która opowiadała o swojej książce Honduras - niegasnąca nadzieja. Książka ta to wynik pobytu autorki w Hondurasie, jednym z najniebezpieczniejszych krajów świata. Podczas spotkania autorka przybliżyła warunki życia w opisywanym kraju oraz podzieliła się swoimi wrażeniami i przemyśleniami dotyczącymi przedstawianego regionu.


Spotkanie z Klaudią Zając

Działania podejmowane w ramach Oleskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Czytelnictwa nie wyczerpują zakresu pracy OBP. Jest on o wiele szerszy. Nic więc dziwnego, iż w organizowanym po raz 9. przez dziennik „Rzeczpospolita” Rankingu Bibliotek, Oleska Biblioteka Publiczna znalazła się na 2. miejscu w województwie opolskim i 53. w kraju. W rankingu oceniono 760 bibliotek.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska