Nr 1/2020 (LXIV) ISSN 2083-7321
Dagmara Kawoń-Noga
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Kamilla Wójt
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Krajowa Rada Biblioteczna


Krajowa Rada Biblioteczna1 jest organem o charakterze konsultacyjnym, eksperckim i doradczym. Działa przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy ścisłej współpracy Biblioteki Narodowej – gdzie odbywają się systematyczne posiedzenia. Pierwotnie funkcjonowała jako Państwowa Rada Biblioteczna na mocy Ustawy z dnia 9 kwietnia
1968 r.2 Zadania obecnie działającej Krajowej Rady Bibliotecznej określone zostały w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.3 Prace KRB obejmują całość polskiego bibliotekarstwa i zawierają się m.in. w: opiniowaniu aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowaniu ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowaniu rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowaniu działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowej ocenie działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej.

Skład Rady ma stanowić reprezentację opinii możliwie jak najszerszego środowiska bibliotekarskiego i gremiów z nim powiązanych. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na okres pięciu lat. W skład Rady powoływani są:
- dyrektor Biblioteki Narodowej,
- dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej,
- czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
- dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw nauki,
- trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej4 określa zasady procedowania w sprawach: wyboru przewodniczącego, powoływania zespołów problemowych, zwoływania posiedzeń, podejmowania uchwał, sporządzania protokołów i sprawozdań z działalności KRB oraz prowadzenia spraw organizacyjno-administracyjnych.

Krajowa Rada Biblioteczna na bieżąco wydaje opinie, stanowiska i uchwały w zakresie spraw ogólnopolskiej sieci bibliotek oraz propozycji zmian legislacyjnych. W ostatnich latach jej uwaga skupiona była między innymi na rozpatrywaniu wniosków w sprawach projektów zmian w strukturach organizacyjnych instytucji kultury nadsyłanych przez władze samorządowe do KRB. W latach 2015 – 2019 Rada wydała ponad 200 opinii w sprawach zamiaru połączenia biblioteki (publicznej) z instytucją kultury niebędącej biblioteką.

Ponadto KRB opiniowała Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2016-2020 (2015 r.) oraz podjęła Uchwałę w/s poparcia dla kontynuacji tegoż programu od 2021 r. (2019 r.). Rada wydała stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk (2019 r.) oraz stanowisko na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (2018 r.). Wydała pozytywną rekomendację dla projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego Rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (2017 r.) oraz zaakceptowała projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy o ochronie danych osobowych (2017 r.). W 2017 r. KRB przyjęła uchwały: w sprawie rekomendacji dla projektu „Patrimonium”, w sprawie rekomendacji dla projektu „e-usługa Omnis”, a także w sprawie rekomendacji dla projektu „Nowoczesna sieć bibliotek publicznych dla integracji społecznej”. Ponadto monitorowała stan przygotowań do Kongresu IFLA we Wrocławiu (2017 r.).

Członkowie Rady pracowali lub pracują w zespołach zadaniowych i roboczych: ds. oceny spełnienia warunków nałożonych Rozporządzeniem MKiDzN w/s sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu; ds. oceny bibliotek naukowych; ds. budowy ogólnopolskiej sieci bibliotecznej; ds. kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliologii. Nadto KRB systematycznie debatuje nad treścią Raportów o stanie bibliotek w Polsce oraz Raportów o stanie czytelnictwa (Instytut Książki i Czytelnictwa BN).5

W gronie 15 członków Krajowej Rady Bibliotecznej powołanej na lata 2019-2024, obok dr. Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka – dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej – przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zasiada opolska bibliotekarka dr Dagmara
Kawoń-Noga
. Dr Dagmara Kawoń-Noga pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu od 2001r.,a w latach 2012–2016 była dyrektorem tej placówki do momentu włączenia jej do struktur Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Jest również wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Bankowej, a w latach 2015-2018 pełniła funkcję kierownika naukowego studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa we Wrocławiu. Jest badaczką kultury pedagogicznej i czytelniczej nauczycieli, organizatorką i uczestniczką konferencji naukowych i metodycznych o tematyce oświatowej i bibliotekoznawczej, autorką programów z zakresu edukacji czytelniczej, certyfikowanym biblioterapeutą, a także redaktorem „Bibliotekarza Opolskiego”. Do kalendarza opolskich wydarzeń oświatowo-kulturowych wprowadziła m.in. „Festiwal Arteterapii – Homo Creator”, „Kulturę z różnych stron widzianą”, „Opolską sesję nauczycieli bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, „Opolską Konferencję Biblioterapeutyczną” (obecnie wydarzenie ma charakter ogólnopolski), „Dzień gier logicznych i planszowych”. Aktywnie uczestniczy w Nowym Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie. Jest autorką publikacji poświęconych bibliotekarstwu pedagogicznemu oraz czytelnictwu nauczycieli, m.in.: „Nowe zarządzanie treścią oświatową w służbie nowej edukacji”6, „Wybrane zagadnienia kultury czytelniczej nauczycieli – w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim”7, „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu na rzecz szkoły, ucznia i nauczyciela. Charakterystyka wybranych inicjatyw edukacyjno-kulturowych”8, „Infosfera, infobaza i strategia uczenia się… (w bibliotece)” /artykuł oddany do recenzji/.

W KRB dr Dagmara Kawoń-Noga firmuje sieć bibliotek pedagogicznych. Ściśle współpracuje z pozostałymi członkiniami Rady reprezentującymi biblioteki szkolne i pedagogiczne: Joanną Kamińską - zastępcą dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, dr Agatą Arkabus - nauczycielem bibliotekarzem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz z Agnieszką Miśkiewicz -nauczycielem bibliotekarzem w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, zastępcą prezesa Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy. Jest także rzecznikiem spraw dotyczących bibliotek pedagogicznych, ich sytuacji bieżącej oraz możliwości rozwojowych, organizacji i współpracy z organami prowadzącymi i nadzorem pedagogicznym, a także rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. Dr Kawoń-Noga żywo interesuje się popularyzacją rzetelnych informacji na temat specyfiki pracy biblioteki pedagogicznej, która - w jej opinii - polega na umiejętnym implementowaniu rozwiązań nowoczesnego warsztatu bibliotecznego i interesującej oferty edukacyjnej obejmującej system wspierania szkół i placówek oświatowych.9

Bibliografia:
1. Kawoń-Noga D., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu na rzecz szkoły, ucznia i nauczyciela. Charakterystyka wybranych inicjatyw edukacyjno-kulturowych [w:] Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony, red. Agnieszka Fluda-Krokos, Beata Janik, Kraków 2016.
2. Kawoń-Noga D., Nowe zarządzanie treścią oświatową w służbie nowej edukacji [w:] Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji, red. Beata Janik, Wanda Bukowczan, Kraków, 2018.
3. Kawoń-Noga D., Wybrane zagadnienia kultury czytelniczej nauczycieli – w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim [w:] Czytelnictwo – nowa jakość, red. Beata Janik, Wanda Bukowczan, Kraków 2017.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369).
5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej.
6. Sprawozdania KRB za lata 2015-2019 www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/krajowa-rada-biblioteczna (dostęp: 5.02.2020r.).
7. Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968r. (Dz.U. z 1968 r. nr 12, poz. 63).
8. Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).
9. pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Biblioteczna (dostęp: 5.02.2020r.).


[1] pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Biblioteczna (dostęp: 5.02.2020r.)
[2] Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968r. (Dz.U. z 1968 r. nr 12, poz. 63)
[3] Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)
[4] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej
[5] Informacje zaczerpnięte ze Sprawozdań KRB za lata 2015-2019 - www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/krajowa-rada-biblioteczna (dostęp: 5.02.2020r.)
[6] Kawoń-Noga D., Nowe zarządzanie treścią oświatową w służbie nowej edukacji [w:] Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji, red. Beata Janik, Wanda Bukowczan, Kraków, 2018, s.77 – 89
[7] Kawoń-Noga D., Wybrane zagadnienia kultury czytelniczej nauczycieli – w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim [w:] Czytelnictwo – nowa jakość, red. Beata Janik, Wanda Bukowczan, Kraków 2017, s. 19 – 37
[8] Kawoń-Noga D., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu na rzecz szkoły, ucznia i nauczyciela. Charakterystyka wybranych inicjatyw edukacyjno-kulturowych [w:] Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony, red. Agnieszka Fluda-Krokos, Beata Janik, Kraków 2016, s. 98 – 110
[9] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369)


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska