Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


„Opolskie biblioteki dla każdego. Od juniora do seniora” – projekt szkoleniowy WBP w Opolu


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że pozyskała środki na realizację szkoleń pt. „Opolskie biblioteki dla każdego. Od juniora do seniora” w ramach Programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki 2023”. Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek, w szczególności uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności i kompetencji poprzez szkolenia, a to przyczyni się do podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że od września do listopada 2023 r. będzie realizowała bezpłatne szkolenia pod hasłem: „Opolskie biblioteki dla każdego. Od juniora do seniora”.

Głównym celem szkoleń jest przygotowanie bibliotekarzy do pracy z grupami specjalnymi w bibliotece tj. dziećmi i młodzieżą, seniorami, niepełnosprawnymi oraz z grupą tzw. użytkowników trudnych. Podczas szkoleń bibliotekarze zdobędą kompetencje w zakresie tworzenia oferty dla określonych grup użytkowników służącej zwiększeniu aktywności tych grup w bibliotekach publicznych. W przypadku użytkownika trudnego bibliotekarze nauczą się, jak rozpoznać takiego użytkownika i jak reagować na jego potrzeby.

Szkolenia tematyczne poruszają tak różnorodną tematykę, aby uczestnicy mogli odnaleźć dziedziny, które szczególnie ich interesują, i na temat których chcieliby pogłębić swoją wiedzę. W ramach tej części projektu planujemy zorganizować następujące szkolenia:
„Przez zabawę po książkę. Biblioteka dla najmłodszego użytkownika”. Celem szkolenia jest przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia działań wspólnie z najmłodszym użytkownikiem oraz dobór ukierunkowanej oferty, która będzie interesująca dla tej grupy użytkowników. Osiągnięcie tego rezultatu zapewnią: edukacja na temat roli książki w życiu dziecka od najmłodszych jego lat, wskazanie, jak integrować dzieci z biblioteką i środowiskiem, jak ważna jest rola biblioteki w inicjacji czytelniczej najmłodszych oraz w jaki sposób uczynić swoją placówkę przyjaznym miejscem spotkań dla najmłodszych czytelników.

„Millenialsi i pokolenie „Z” w bibliotece. Oferta dla nowych pokoleń”. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy i bibliotekarek do pracy z nowymi, najtrudniejszymi pokoleniami użytkowników, którzy jednocześnie najrzadziej odwiedzającą biblioteki. W praktyce przełoży się to na rozszerzenie i udoskonalenie jakości dedykowanych z rozmysłem usług bibliotecznych dla użytkowników z tej grupy wiekowej oraz zwiększenie poziomu ich satysfakcji z kontaktów z lokalną biblioteką. Uczestnicy szkolenia poznają charakterystyczne cechy wspólne nowych pokoleń użytkowników (mentalne, emocjonalne, związane z zainteresowaniami i konsekwencjami dorastania w scyfryzowanym społeczeństwie) oraz wynikające z nich potrzeby. Warsztaty poświęcone będą również stworzeniu właściwej i skutecznej relacji bibliotekarz – młody czytelnik, opartej na empatycznej komunikacji, z odrzuceniem krzywdzących stereotypów. Zaowocuje to zbudowaniem trwałych i obopólnych więzi klienckich oraz partnerskich. Pozyskany przedstawiciel nowych pokoleń stanie się „łącznikiem” biblioteki z jego grupą rówieśniczą.

„Biblioteka dla seniora”. Celem szkolenia jest przygotowanie bibliotekarzy do pracy z seniorami poprzez rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań. Oprócz właściwej diagnostyki problemów społecznych i indywidualnych tej grupy ważnym elementem szkolenia będzie pokazanie metod i rozwiązań, które pomogą bibliotekarzom nawiązać trwałe relacje z seniorami, przygotowując dla nich wypożyczalnie i czytelnie jako miejsca otwarte i życzliwe dla osób z grupy 60+, idealnie wpasowujące się w trend aktywizacji osób starszych. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną na sprawdzonych przykładach z bibliotek polskich i zagranicznych etapy projektowania konkretnych działań dla osób starszych, co pomoże przygotować kursantom ofertę własnej placówki dla lokalnej grupy seniorów.

„Trudny użytkownik w bibliotece. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach”. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników bibliotek publicznych do radzenia sobie z problemami specjalnego trybu obsługi niektórych użytkowników. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze sposobami radzenia sobie ze stresem i emocjami związanym z kontaktami z tym tzw. trudnym czytelnikiem – roszczeniowym, niezdecydowanym, zawsze niezadowolonym, a nawet agresywnym. Przeanalizowane zostaną najczęstsze zagrożenia występujące w pracy bibliotekarza z tą grupą użytkowników oraz przyczyny ich trudnych zachowań. Omówione będą sposoby zapobiegania konfliktowym sytuacjom, podstawowe metody pracy z użytkownikiem niestandardowym, style komunikowania się z nim oraz techniki wywierania wpływu na odbiorcę w relacjach bezpośrednich. Spodziewany rezultat szkolenia to większa kontrola i samokontrola zachowań bibliotekarzy w pracy z trudnym klientem – umiejętność nawiązania kontaktu z nim, przyjmowania postawy asertywnej, a przy tym otwartej, łagodzenia napięć.

„Użytkownik ze specjalnymi potrzebami w bibliotece”. Do tej kategorii użytkowników bibliotek zaliczyć można osoby w szerokim przedziale wiekowym: dzieci, młodzież, osoby w średnim wieku, seniorów, którzy czasowo lub trwale borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. To potencjalni użytkownicy bibliotek o tak samo różnorodnych zainteresowaniach i potrzebach jak ludzie bez jakichkolwiek ograniczeń, jednak często pozostawieni poza kręgiem ofert kulturalnego spędzania czasu. Dlatego też celem szkolenia będzie przede wszystkim przełamanie stereotypów widzenia osób ze specjalnymi potrzebami, poznanie ich oczekiwań wobec biblioteki, jak również przyczyn dotychczasowego wykluczenia. Uczestnicy zdobędą również fachową wiedzę na temat metod aktywizacji osób tej grupy, przy włączającej roli współpracy z lokalnymi instytucjami na co dzień wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami. Podczas szkolenia uczestnicy poznają przykłady ofert bibliotek skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
„Dofinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego”

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska